loading

Hvad betyder ombygning, renovering, istandsættelse, transformation og restaurering?

I dansk byg­geri omta­les byg­ge­pro­jek­ter, der ikke er nybyg­geri, med mange for­skel­lige ord og udtryk. Her er et bud på en kort og uof­fi­ciel begrebs­for­kla­ring. Og nogle eksemp­ler på over­vej­el­ser man bør gøre sig: 1. Ombygning: Som ordet siger – huset byg­ges om og ændres. Måske ønskes en anden og bedre rumop­de­ling?  Eller ændrede adgangs­for­hold? Eller […]