loading

Tegnestuen

Københavnsk arki­tek­tvirksomhed drevet i partnerskab af Sünje Rüter og Jacob Würtzen, arkitekter MAA.

Idé og pro­jekt til arki­tek­tur og forskønnelse

Tegnestuen udfø­rer tra­di­tio­nelt arki­tekt­ar­bejde:
Fra pro­gram­læg­ning og skit­se­ring til pro­jek­te­ring med udbud, byg­ge­le­delse og tilsyn.

Vi arbejder hovedsageligt med ombyg­nin­ger og istand­s­æt­tel­ser af især beva­rings­vær­dige og fre­dede huse, og kan tegne hvad der hører til af arkitekttegnede bygningsdele og indretninger.

Vi projekterer også nybyggeri (fx ved hjælp af BIM projektering) og udfører produkt- og møbeldesign.

Samarbejde

Som råd­gi­vere og under­rå­d­gi­vere er vi vant til at sam­ar­bejde med hånd­vær­kere, bru­gere og myn­dig­he­der, og vores pro­jekt­for­slag og anvis­nin­ger udfø­res med henblik på at andre kan for­stå dem.

Dialogen med vores sam­ar­bejds­part­nere bygger på at ind­gå­ede afta­ler respek­te­res og overholdes.

Særlige, fag­lige kompetencer

Traditionelt arki­tekt­ar­bejde

Fredede og beva­rings­vær­dige bygninger

Arkitekttegnede indret­nin­ger og møbeldesign

Produktudvikling og formgivning

Nyhavn 3, København

Arkitekterne Sünje Rüter (f. Rendsborg 1971) og Jacob Würtzen (f. Glostrup 1970) mødte hinanden i 1992 på Institut for Bygningsrestaurering på Kunstakademiets Arkitektskole, hvorfra de tog afgang i 1996.

“Som lille tegnestue i et større fællesskab af praktiserende restaureringsarkitekter, har vi siden 1999 løbende udviklet vores praksis og haft glæde af sparring og erfaringsudveksling med dygtige kolleger og mentorer.

Traditionelt arkitektarbejde

Nybyggeri, renovering og istandsættelse

Traditionelt arkitektarbejde

Vi er praktiserende arkitekter og udfø­rer tra­di­tio­nelt arki­tekt­ar­bejde.

Design

Produkt- og møbeldesign

Design

Jacob Würtzen invents and designs products and furniture for international manufacturers in Denmark and abroad.

Sünje Rüter

Partner, arkitekt MAA

Sünje Rüter

Sünje Rüter (f. Rendsborg 1971) har studeret arkitektur på TU Berlin og på Kunstakademiets Arkitektskole i København (afgang 1996)

Jacob Würtzen

Partner, arkitekt MAA MDD

Jacob Würtzen

Jacob Johan Würtzen (f. Glostrup 1970) har studeret arkitektur på Kunstakademiets Arkitektskole (afgang 1996)

Fredede huse

Restaureringsarkitekter

Fredede huse

Vi har efterhånden mange års erfaring med – og viden om – arbejdet med fredede og bevaringsværdige bygninger.

Vores Blog!