loading

Ansvar og rettigheder (disclaimer)

Rüter Würtzen arki­tek­ter I/S (her­ef­ter kal­det „Tegnestuen“) for­be­hol­der sig i videst mulig omfang alle ophavs­mæs­sige ret­tig­he­der til vores tek­ster, illu­stra­tio­ner, fotos og idéer præ­sen­te­ret på denne hjem­meside. Det vil sige at ind­hold hver­ken må kopi­e­res, repro­du­ce­res eller gen­pu­bli­ce­res til pri­vat, kom­merciel eller offent­lig brug uden for­ud­gå­ende skrift­lig til­la­delse fra Tegnestuen.

Indhold af fag­lig karak­ter er alene ment som infor­ma­tion, hvis gyl­dig­hed læse­ren selv må tage stil­ling til. Tegnestuen bestræ­ber sig på at ind­hold er kor­rekt og rele­vant, men even­tu­elt fejl­ag­tige oplys­nin­ger kan ikke med­føre ansvar for Tegnestuen.

Tegnestuen fra­skri­ver sig ethvert ansvar for ind­hold leve­ret af den bru­ger­sty­rede kom­men­tar­funk­tion og ind­hold på andre hjem­mesi­der der lin­kes til fra denne hjem­meside. Og vi for­be­hol­der os ret­ten til at fjerne kom­men­ta­rer, der af os anses for stø­de­nde eller ulovlige.

Privatlivs- og persondatapolitik (GDPR)

Hjemmesiden benytter cookies med tracking kode for Google Adwords and Google Analytics.
Der rapporteres og opbevares ingen personfølsomme oplysninger i denne forbindelse.
Den indsamlede data slettes automatisk efter 14 måneder.

Har du spørgsmål vedr. dine personlige oplysninger kan du skrive til os på persondata@rwarkiteker.dk

English:
Our homepage uses  cookies for Google Adwords and Google Analytics.
For question regarding GDPR and our protection of personal sensite information please contact us here: persondata@rwarkitekter.dk