loading

Fredede og bevaringsværdige huse

Restaurering og ombyg­ning af histo­ri­ske bygninger

København har mange smukke histo­ri­ske huse.

De mest enestående er fredet, og kommunen har vurderet at endnu flere er bevaringsværdige.

I beva­rings­vær­dige og fre­dede byg­nin­ger er byg­ge­tek­nik og arki­tek­tur ander­le­des end i moderne huse. Det er en sær­lig arki­tekt­fag­lig udfor­dring at finde har­moni­ske løs­nin­ger i dia­log med husets fredningsværdier.

Vi lytter til dine ønsker og interesserer os for, hvad du gerne vil med dit projekt.
Hvordan vurderer du de eksisterende forhold? Hvilke nye muligheder ser du?
Når dette er drøftet, finder vi sammen de bedst mulige løsninger i en løbende dialog gennem projektet.

Som restau­re­rings­ar­ki­tek­ter arbej­der vi dag­ligt med byg­ge­sa­ger på fre­dede og histo­ri­ske huse i København.

Vi har opbyg­get et godt kend­skab til byen, hånd­vær­kere og myn­dig­he­der, og kan – også som under­rå­d­gi­ver – bl.a. tilbyde:

Profiltegninger til døre, vin­duer, trap­per mm.

Arkivstudier og iværk­sæt­telse af forundersøgelser

Opmålingstegninger og byg­nings­hi­sto­ri­ske undersøgelser

Identifikation af fred­nings­vær­dier og beva­rings­vær­dige særpræg

Visualiseringer af frem­ti­dige for­hold og farvesætninger

Restaureringskyndig dialog med Slots- og Kulturstyrelsen

Projektering, udbud, byg­ge­le­delse og tilsyn

Arkivstudier og opmå­lin­ger udfø­res efter aftale, og i det omfang pågæl­dende byg­ge­sag kræ­ver det. En god forståelse for bygningens iden­ti­tet og karak­ter er en vig­tig inspira­tions­kilde i vores arbejde.

Kontakt os og hør nærmere!