loading

Dekorative detaljers placering på bygningen

Udvendigt opfatter man ikke umiddelbart Christiansborg Slotskirke (arkitekt C.F. Hansens, 1813-26) som en rigt dekoreret bygning. På afstand – og når man går forbi – hæfter man sig mere ved de store nøgne pudsede flader, og de glatte søjler.

Hvad betyder ombygning, renovering, istandsættelse, transformation og restaurering?

I dansk byg­geri omta­les byg­ge­pro­jek­ter, der ikke er nybyg­geri, med mange for­skel­lige ord og udtryk. Her er et bud på en kort og uof­fi­ciel begrebs­for­kla­ring. Og nogle eksemp­ler på over­vej­el­ser man bør gøre sig: 1. Ombygning: Som ordet siger – huset byg­ges om og ændres. Måske ønskes en anden og bedre rumop­de­ling?  Eller ændrede adgangs­for­hold? Eller […]

Er Danmarks Nationalbanks bygning tilpasset omgivelserne?

Da vores teg­ne­stue lå i Havnegade, kørte jeg dag­ligt forbi det store kryds ved Holmens Kanal, dér hvor sta­tuen af søhel­ten Niels Juel står foran Nationalbanken. På hjør­net af Holbergsgade og Niels Juels Gade lig­ger Det Øst­a­si­a­ti­ske Kompagnis tid­li­gere hoved­sæde (opført 1907-08). En meget mar­kant og spæn­dende byg­ning af arki­tekt Gotfred Tvede. Fuld af finur­lige […]