loading

Tegnestuen

Københavnsk arki­tek­tvirksomhed drevet i partnerskab af Sünje Rüter og Jacob Würtzen, arkitekter MAA.

Idé og pro­jekt til arki­tek­tur og forskønnelse

Tegnestuen udfø­rer tra­di­tio­nelt arki­tekt­ar­bejde:
Fra pro­gram­læg­ning og skit­se­ring til pro­jek­te­ring med udbud, byg­ge­le­delse og tilsyn.

Vi arbejder hovedsageligt med ombyg­nin­ger og istand­s­æt­tel­ser af især beva­rings­vær­dige og fre­dede huse, og kan tegne hvad der hører til af arkitekttegnede bygningsdele og indretninger.

Vi projekterer også nybyggeri (fx ved hjælp af BIM projektering) og udfører produkt- og møbeldesign.

Samarbejde

Som råd­gi­vere og under­rå­d­gi­vere er vi vant til at sam­ar­bejde med hånd­vær­kere, bru­gere og myn­dig­he­der, og vores pro­jekt­for­slag og anvis­nin­ger udfø­res med henblik på at andre kan for­stå dem.

Dialogen med vores sam­ar­bejds­part­nere bygger på at ind­gå­ede afta­ler respek­te­res og overholdes.

Særlige, fag­lige kompetencer

Traditionelt arki­tekt­ar­bejde

Fredede og beva­rings­vær­dige bygninger

Arkitekttegnede indret­nin­ger og møbeldesign

Produktudvikling og formgivning

Sünje Rüter

Partner, arkitekt MAA

Sünje Rüter

Sünje Rüter (f. Rendsborg 1971) har studeret arkitektur på TU Berlin og på Kunstakademiets Arkitektskole i København (afgang 1996)

Jacob Würtzen

Partner, arkitekt MAA MDD

Jacob Würtzen

Jacob Johan Würtzen (f. Glostrup 1970) har studeret arkitektur på Kunstakademiets Arkitektskole (afgang 1996)

Nyhavn 3, København

Sünje Rüter (f. Rendsborg 1971) og Jacob Würtzen (f. Glostrup 1970) mødte hinanden i 1992 på Institut for Bygningsrestaurering på Kunstakademiets Arkitektskole, hvorfra de tog afgang i 1996.

“Vi har, siden vi startede vores arkitektvirksomhed i 1999, deltaget aktivt i et velfungerende tegnestuefællesskab af praktiserende restaureringsarkitekter, og er fortsat taknemmelige for trofaste og dygtige kolleger og mentorers erfaringer og opmuntring.

Sünje og Jacob på tegnestuen i Havnegade 41, ca. år 2000

Sünje og Jacob ca. år 2000, da tegnestuen stadig lå i Havnegade 41. Foto: Mette Maegaard Nielsen 🙂

Traditionelt arkitektarbejde

Nybyggeri, renovering og istandsættelse

Traditionelt arkitektarbejde

Vi er praktiserende arkitekter og udfø­rer tra­di­tio­nelt arki­tekt­ar­bejde.

Design

Produkt- og møbeldesign

Design

Jacob Würtzen arbejder som ekstern designer med formgivning og design for danske og udenlandske virksomheder.

Fredede huse

Restaureringsarkitekter

Fredede huse

Vi har efterhånden mange års erfaring med – og viden om – arbejdet med fredede og bevaringsværdige bygninger.

Vores Blog!