loading

Tegnestuen

Københavnsk arki­tek­tvirksomhed drevet i partnerskab af Sünje Rüter og Jacob Würtzen, arkitekter MAA.

Idé og pro­jekt til arki­tek­tur og forskønnelse

Tegnestuen udfø­rer tra­di­tio­nelt arki­tekt­ar­bejde:
Fra pro­gram­læg­ning og skit­se­ring til pro­jek­te­ring med udbud, byg­ge­le­delse og tilsyn.

Vi arbejder hovedsageligt med ombyg­nin­ger og istand­s­æt­tel­ser af især beva­rings­vær­dige og fre­dede huse, og kan tegne hvad der hører til af arkitekttegnede bygningsdele og indretninger.

Vi projekterer også nybyggeri (fx ved hjælp af BIM projektering) og udfører produkt- og møbeldesign.

Samarbejde

Som råd­gi­vere og under­rå­d­gi­vere er vi vant til at sam­ar­bejde med hånd­vær­kere, bru­gere og myn­dig­he­der, og vores pro­jekt­for­slag og anvis­nin­ger udfø­res med henblik på at andre kan for­stå dem.

Dialogen med vores sam­ar­bejds­part­nere bygger på at ind­gå­ede afta­ler respek­te­res og overholdes.

Særlige, fag­lige kompetencer

Traditionelt arki­tekt­ar­bejde

Fredede og beva­rings­vær­dige bygninger

Arkitekttegnede indret­nin­ger og møbeldesign

Produktudvikling og formgivning

Nyhavn 3, København

Sünje Rüter (f. Rendsborg 1971) og Jacob Würtzen (f. Glostrup 1970) mødte hinanden i 1992 på Institut for Bygningsrestaurering på Kunstakademiets Arkitektskole, hvorfra de tog afgang i 1996.

“Vi har, siden vi startede vores arkitektvirksomhed i 1999, deltaget aktivt i et velfungerende tegnestuefællesskab af praktiserende restaureringsarkitekter, og er fortsat taknemmelige for trofaste og dygtige kolleger og mentorers erfaringer og opmuntring.

Sünje og Jacob på tegnestuen i Havnegade 41, ca. år 2000

Sünje og Jacob ca. år 2000, da tegnestuen lå i Havnegade 41. Foto: Mette Maegaard Nielsen

Traditionelt arkitektarbejde

Nybyggeri, renovering og istandsættelse

Traditionelt arkitektarbejde

Vi er praktiserende arkitekter og udfø­rer tra­di­tio­nelt arki­tekt­ar­bejde.

Design

Produkt- og møbeldesign

Design

Jacob Würtzen arbejder som ekstern designer med formgivning og design for danske og udenlandske virksomheder.

Fredede huse

Restaureringsarkitekter

Fredede huse

Vi har efterhånden mange års erfaring med – og viden om – arbejdet med fredede og bevaringsværdige bygninger.

Vores Blog!
Sünje Rüter

Partner, arkitekt MAA

Sünje Rüter

Sünje Rüter (f. Rendsborg 1971) har studeret arkitektur på TU Berlin og på Kunstakademiets Arkitektskole i København (afgang 1996)

Jacob Würtzen

Partner, arkitekt MAA MDD

Jacob Würtzen

Jacob Johan Würtzen (f. Glostrup 1970) har studeret arkitektur på Kunstakademiets Arkitektskole (afgang 1996)