Tegnestuen

Rüter Würtzen arki­tek­ter I/S er en køben­havnsk arki­tek­tvirk­som­hed startet i 1999 af arki­tek­ter MAA Sünje Rüter og Jacob Johan Würtzen.

Foto af Nyhavn 3, København, hvor tegnestuen ligger.
Tegnestuen i Nyhavn

Idé og pro­jekt til arki­tek­tur og forskønnelse

Tegnestuen udfø­rer tra­di­tio­nelt arki­tekt­ar­bejde:
Fra pro­gram­læg­ning og skit­se­ring til pro­jek­te­ring med udbud, byg­ge­le­delse og tilsyn.

Vi teg­ner nye byg­nin­ger og indret­nin­ger, og arbej­der med til­byg­nin­ger, ombyg­nin­ger og istand­s­æt­tel­sen af især beva­rings­vær­dige og fre­dede huse.

Samarbejde

Som råd­gi­vere og under­rå­d­gi­vere er vi vant til at sam­ar­bejde med hånd­vær­kere, bru­gere og myn­dig­he­der, og vores pro­jekt­for­slag og anvis­nin­ger udfø­res så andre kan for­stå dem.

Dialogen med vores sam­ar­bejds­part­nere bygger på at ind­gå­ede afta­ler respek­te­res og overholdes.

Særlige, fag­lige kompetencer

  • Traditionelt arki­tekt­ar­bejde
  • Fredede og beva­rings­vær­dige bygninger
  • Arkitekttegnede indret­nin­ger og møbeldesign
  • Produktudvikling og formgivning